地藏经真言网

地藏经第九品注音

发布时间:2019-01-08 10:53:32作者:地藏经真言网

地藏经第九品注音

chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

称 佛 名 号 品 第 九

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世

zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊

tīnɡ wǒ shuō zhī 。

听 我 说 之 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

地 藏 菩 萨 白 佛 言 :世 尊, 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边

shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名

, zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

, 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生

sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞

tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是

fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是

rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

人 于 无 上 道 永 不 退 转。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

如 来。 若 有 男 子 、女 人, 闻 是 佛

mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生

yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗

jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归

yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

。 若 有 男 子 女 人 ,闻 是 佛 名, 志

xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕

è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。


yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有

fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭

jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出

shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

zhī zuì 。

之 罪 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者

, shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

, 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

bì chénɡ pú tí 。

必 成 菩 提 。

yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智

shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男

ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

量, 何 况 多 名 。

shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

, zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

, 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人

ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是

wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫

, liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

, 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获

fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。

福 无 量, 灭 无 量 罪 。

普贤启问,地藏宏开,三途六道绝尘埃,普广问如来,授记十斋,接引上莲台。

南无冥阳救苦大愿地藏王菩萨(三称)。

以上是地藏经第九品注音,这样也是方便我们去阅读,同时我们还提供了地藏经第八品注音以供各位师兄去阅览。

相关文章

猜你喜欢

  • 地藏经全文

  • 地藏经注音

  • 地藏经讲解

版权所有:地藏经真言网